Gyógypedagógia szak (BA), második alapképzésként

Érettségi vizsgakövetelmények

kötelező általános orvosi igazolás és magyar és biológia v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, román, szerb, szlovák)

Az orvosi igazolás (második alapképzésben résztvevők számára) nyomtatványa letölthető:

A nyilatkozat nyomtatványa letölthető: 

Második alapképzésként, gyógypedagógia alapképzésre jelentkezők esetében:

- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránynál a kitöltött orvosi igazolást töltse fel az e-felvételi rendszerbe legkésőbb a dokumentumpótlás határidejéig.
- logopédia szakirány esetében a kitöltött orvosi igazolást töltse fel az e-felvételi rendszerbe legkésőbb a dokumentumpótlás határidejéig, illetve hozza magával az orvosi igazolást az alkalmassági vizsgára!

Választható szakirányok: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédia szakirány

A szakot gondozó tanszék, a Gyógypedagógia Intézeti Tanszék. Az alapképzési szak szakfelelőse Dr. Jász Éva egyetemi docens.

A gyógypedagógia alapképzési szak (logopédia szakirány, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) levelező munkarendjére költségtérítéses illetve állami (a korábbi tanulmányok után megmaradt állami ösztöndíjas félévek számától függően) finanszírozásra olyan felvételt nyert hallgatók esetében, akik gyógypedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkeznek, egyéni kérelem alapján a tanulmányi idő 6 félévre rövidíthető.

Ezt az intézmény honlapjáról letölthető “második alapképzésre jelentkező” nyilatkozattal kérheti, melynek beküldési határideje a mindenkori felvételi eljárás jelentkezési határideje!

E-mail cím: felveteli@atif.hu

A nyomtatványhoz szíveskedjen mellékelni oklevelének másolatát!

A felvételi eljárás keretében a GYÓGYPEDAGÓGIA alapképzési 8 féléves szakját kell megjelölniük, mivel 2006 óta nincs másoddiplomás képzés. Az eljárás során a felvételi követelményként megadott érettségi és tanulmányi pontokból illetve oklevél minősítésből számolt felvételi pont alapján kell felvételi nyerni a képzésre. A felvételt követően történik a tantárgyak elfogadtatása.

A beszámítást olyan, legalább főiskolai vagy BA képzésben teljesített kurzusok esetében lehet kérni, ahol a korábban elsajátított ismeretek tartalma legalább 75%-ban megegyezik a képzésben kínált kurzus tartalmával. Kizárólag aláírással záruló kurzusok esetében elfogadtatásra nincs lehetőség. Korábban teljesített kurzus elfogadtatására nincs lehetőség olyan tárgy esetében, mely kifejezetten a tanulásban akadályozottak szakirányához kötődik, vagy az ismeretek jellegéből fakadóan folyamatosan megújul (például jogi szabályozást, legújabb kutatási eredményeket feldolgozó kurzusok).

A kurzuselfogadás feltételeihez tartozik továbbá, hogy csak azonos, vagy magasabb szintű számonkérési forma esetén van lehetőség tárgyelismertetésre, valamint egy korábban teljesített kurzussal csak egy, a képzésben szereplő kurzust lehet kiváltani. E szabály alól kivételt képeznek a szigorlatok érdemjegyei, mellyel lehetőség van több tárgy elismertetésére is, azonban a szigorlat részletes követelményeit hitelt érdemlően bizonyítani kell.

A nyilatkozaton szükséges a választott szakirány megjelölése is. Logopédia szakirány esetében nem elégséges az érettségi és tanulmányi pontok  alapján  illetve oklevél minősítésből számolt felvételi pont hanem, alkalmassági vizsgán is részt kell venni és azon meg kell felelni.

Az alkalmassági vizsga követelményeit alább találhatja meg. A nyilatkozat ebben az esetben egyben jelentkezési lap az alkalmassági vizsgára. A szakhoz szükséges egészségügyi igazolást az alkalmassági vizsgán kell bemutatni. Az alkalmassági vizsgán további nyilatkozatot töltheti ki arról, hogy “nem megfelelt” eredménynél kéri jelentkezésének kizárását illetve tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon kezdi meg tanulmányait felvétel esetén.

A képzés mintatanterve megtalálható a Kar tanulmányi tájékoztatójában!

Levelező tagozaton általában félévente 4-5 alkalommal, alkalmanként három nap (cs-p-sz) tartunk konzultációt.

Jelezni szeretnénk, hogy a nyilatkozat beküldésének elmulasztásával a tanulmányi idő a későbbiekben nem rövidíthető. Felvétel esetén a 8 féléves képzésben vehet részt.

Tájékoztató a logopédia szakirányú gyógypedagógus BA képzés alkalmassági vizsgájáról második alapképzésben

Logopédia alkalmassági vizsga időpontja:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar logopédiai szakirányú gyógypedagógus képzésére jelentkezők felvételének szükséges, de nem elégséges alapfeltételei közé tartozik

1.) az alkalmassági vizsgán történő megjelenés, és

2.) minden részvizsgán a követelményeknek megfelelő, minimálisan előírt teljesítményszint elérése.

Az alkalmassági vizsga megszervezéséért és lebonyolításáért a NYME Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszéke felel.

Az alkalmassági vizsga időpontját a Gyógypedagógia Intézeti Tanszék határozza meg. A vizsga időpontját a tanszék által előírt időpontban kell letenni.

Az alkalmassági vizsgán a megjelenés kötelező, az alkalmassági vizsgán meg nem jelenés automatikusan a vizsgán meg nem felelést vonja maga után. A vizsgán meg nem jelent hallgató a logopédia szakirányra nem vehető fel.

A vizsgáról való távolmaradás alól június hónapban tartott felvételik esetében kivételt képezhetnek az orvosi vagy egyéb hatósági igazolással távolmaradók, akik számára az igazolás bemutatása kötelező. Ezeket a hallgatókat a pótlólag megtartandó alkalmassági vizsga időpontjáról a tanszék értesíti, amennyiben pótvizsga megtartására a Tanszéknek módja van. Az igazolásokat, megfelelő kísérő levéllel a tanszékvezető részére címezve levélben vagy elektronikus formában a tanszék honlapján megtalálható címre kell küldeni.

FIGYELEM: Az augusztus hónapban tartandó alkalmassági vizsga esetében adminisztratív okokból kifolyólag NINCS MÓD pótfelvételi megtartására.

Az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsga bármelyik részvizsgáján nem felel meg, elutasító határozatot kap és a nem nyer felvételt a logopédiai szakirányra. A vizsga eredményéről kapott határozat esetében fellebbezésnek helye nincs. Sikertelen vizsga esetén, az alkalmassági vizsga 1 éven belül nem ismételhető meg.

Az alkalmassági vizsga tartalma

1.) kb. 60 perces írásbeli vizsga (nyelvhelyességi és helyesírási feladatok, általános műveltségi ismeretek);

2.) szóbeli vizsga: egy szabadon választott, és egy, a bizottság által kijelölt kb. 15-20 soros szépirodalmi szöveg felolvasása, valamint irányított beszélgetés.

A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai véleményt alkotnak a jelölt beszédképességeit potenciálisan negatívan befolyásoló organikus eltérésekről, illetve a hangképzés, az artikuláció, a beszédfolyamatosság és a beszéd szupraszegmentális jegyeinek esetleges eltéréseiről.

A jelölt a vizsgára hozza magával a következőket:

- kék színű toll az írásbeli vizsgához,

- személyi igazolvány vagy útlevél az azonosításhoz,

- szabadon választott 15-20 soros szépirodalmi szöveg 4 példányban kinyomtatva,

- a honlapról letöltött Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot igazoló dokumentum orvosi pecséttel és aláírással. A vizsgálat dátuma nem lehet régebbi , mint az alkalmassági vizsga időpontjától visszafelé számított 1 hónap.

A vizsga eredményéről és a szakirányra való felvételről vagy elutasításról a vizsgát követő 1 héten belül kap a jelölt értesítést e-mailben.